Воскресенье, 24.09.2017, 06:10
учим на отлично!
Главная » Файлы » Биология » Лекції з біології (для І курсу)

Біологія. Заняття 1. Тема: Вступ.
01.09.2015, 00:33

 

План:

1.       Поняття про біологію та основні біологічні науки.

2.       Методи біологічних досліджень.

3.       Рівні організації життя.

Література: Загальна біологія: Підруч./ М.Є. Кучеренко та інш. 1998. с. 4-11

 

1. Біологія (від грец. біос — життя та логос — учення) — це сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності, взає­мозв'язки між собою та умовами навколишнього середовища, законо­мірності розповсюдження по земній кулі, походження, історичний розвиток, різноманітність тощо. Сам термін «біологія» запропонував у 1802 році видатний французький учений Ж.-Б. Ламарк (смотри видео).

Відповідно до систематичної належності об'єктів дослідження сформувалися такі біологічні науки, як вірусологія (від лат. вірус — отрута) — наука про неклітинні форми життя - віруси; бактеріо­логія (від грец. бактеріон — паличка) — наука, яка досліджує прокаріотичні організми (бактерії та ціанобактерії); мікологія (від грец. мікес — гриб) — наука про гриби; ботаніка (від грец. ботане — рослина, трава) — наука про рослини; зоологія (від грец. зоон — тва­рина) - наука про тварин. Усередині цих наук виділяють вужчі дис­ципліни, які вивчають дрібніші систематичні групи організмів, на­приклад, альгологію (від лат. альга — водорость) — науку про водорості; бріологію (від грец. бріон — мох) — про мохи; ентомоло­гію (від грец. ентомон — комаха) — про комах; іхтіологію (від грец. іхтис — риба) — науку про риб тощо.

Видову різноманітність живих істот вивчає систематика (від грец. систематікос — впорядкований, той, що належить до певної системи). Спираючись на дані різних біологічних наук, учені-систематики класифікують види, кожен з яких займає відповідне місце в системі органічного світу.

Вимерлі організми досліджує палеонтологія (від грец. палайос - давній). Закономірності історичного розвитку живої матерії встановлює еволюційне вчення (від лат. еволютіо — розгортання). Воно слугує теоретичною основою всіх біологічних наук та узагаль­нює результати досліджень у різних галузях вивчення живого. Шля­хи історичного розвитку (філогенезу) певних систематичних груп ви­вчає філогенія (від грец. філон — рід, плем'я та генесіс—походження, виникнення).

Загальна біологія вивчає закономірності, притаманні усім живим організмам, досліджує шляхи історичного розвитку біосфери, ство­рює системи живих істот.

2. Живу матерію на всіх рівнях організації досліджують різними методами, найголовнішими з яких є порівняльно-описовий, експе­риментальний, моніторинг та моделювання. Результати дослідів обробляють за допомогою математично-статистичного аналізу.

Порівняльно-описовий метод є найдавнішим. За його допомо­гою описують певні форми організмів чи явища. При цьому, щоб вста­новити своєрідність об'єкта досліджень, його порівнюють з іншими подібними об'єктами чи процесами.

Експериментальний метод полягає у зміні дослідником будови об'єктів досліджень чи певних умов їхнього існування і спостереження за наслідками цих змін. Експерименти бувають польові та лабораторні.

Польові експерименти проводять у природних екосистемах або агроценозах. Наприклад, на експериментальних ділянках вивчають дію певних речовин на ріст рослин, випробовують заходи боротьби із шкідниками, досліджують вплив господарської діяльності люди­ни на природні екосистеми тощо.

Лабораторні експерименти проводять у спеціально облад­наних приміщеннях - лабораторіях. Найчастіше там досліджують об'єкти на молекулярному, клітинно-тканинному чи організмовому рівнях. У таких дослідженнях часто використовують піддослідні організми, яких спеціально розводять й утримують у лабораторних умовах.

Моніторинг (від лат. монітор - той, хто нагадує, попереджає) - це постійне стеження за перебігом певних процесів в окремих екоси­стемах, біосфері в цілому чи за станом конкретних біологічних об'єк­тів. Моніторинг здійснюють переважно на популяційно-видовому, біо-геоценотичному та біосферному рівнях. Він дає змогу не тільки визначати стан певних об'єктів, але й прогнозувати можливі зміни та аналізувати їхні можливі наслідки (наприклад, зміни клімату планети: накопичення в атмосфері діоксиду вуглецю та загальне по­тепління). Завдяки моніторингу є можливість розробляти заходи охо­рони окремих популяцій організмів, екосистем і біосфери в цілому.

Моделювання (від лат. модулюс — устрій, зразок) — це метод до­слідження та демонстрації структур, функцій, процесів за допомогою їхньої спрощеної імітації. Моделювання є обов'язковим етапом бага­тьох наукових досліджень, оскільки дає можливість вивчати об'єкти та процеси, які неможливо безпосередньо спостерігати чи відтворю­вати експериментально. Незважаючи на те, що будь-яка модель не­минуче спрощена і не може відбивати всю складність об'єктів, проце­сів або явищ, які спостерігають у природі, і відображає лише загальні риси чи їх ймовірний хід, моделювання має виняткове значення, бо сприяє прогнозуванню можливих наслідків різних процесів або явищ.

Статистичний метод. Будь-який накопичений кількісний ма­теріал, одержаний у результаті спостережень, експериментів або мо­делювання, потребує статистичної (математичної) обробки. Зібрані факти, не оброблені статистичне, не проаналізовані всебіч­ні, не дають можливості виявити всю інформацію, яка в них міс­титься, встановити певні закономірності. Математична обробка не­обхідна для перевірки ступеня вірогідності одержаних результатів І правильного їх узагальнення.

Застосування математично-статистичних методів у біології сприя­ло її перетворенню з описової галузі знань у точну, що грунтується на точному математичному аналізі одержаних даних.

3. Життя - це багаторівнева відкрита (тобто така, що обмінюється речовиною й енергією з довкіллям) система. Для жит­тя потрібний обмін речовин, який полягає в одночасному утворенні складних речовин та їхньому розкладі на прості, що супроводжу­ється перетворенням енергії. Жива матерія має кілька рівнів орга­нізації: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-ви­довий, біогеоценотичний, біосферний.

На молекулярному рівні відбуваються хімічні реакції та перетво­рення енергії в живих істотах, а також зберігається, змінюється й реалізу­ється спадкова інформація, закодована в молекулах нуклеїнових кислот.

На клітинному рівні в кожній клітині здійснюються процеси обміну речовин і перетворення енергії, забезпечуються процеси роз­множення та передачі спадкової інформації нащадкам. Клітина е елементарною одиницею життєдіяльності та розвитку живої матерії.

Організми одного виду мають спільні риси будови і життєві функції. Вони об'єднані у групи — популяції, які займають певні частини території (ареалу), де поширений вид. Популяції є не тіль­ки елементарними одиницями виду, але й елементарними одиницями еволюції, оскільки в них відбуваються всі елементарні еволюційні процеси. Особливістю такого популяційно-видового рівня організації живої матерії є вільний обмін спадковою Інформацією та передача її потомству у межах одного виду.

Популяції різних видів, які взаємодіють між собою, входять до складу багатовидових систем (біоценозів), які займають територію з подібними фізико-кліматичними умовами. Внаслідок взаємодії біоценозів з кліматичними та іншими небіологічними чинниками формуються біогеоценози. Для біогеоценотичного рівня орга­нізації характерне те, що в біогеоценозах відбувається потік енергії між популяціями різних видів, а також колообіг речовин між їхні­ми біотичною (живою) та абіотичною (неживою) частинами.

Окремі біогеоценози складають єдину біосферу — частину зовніш­ніх оболонок Землі, населену живими організмами. Біосферний рівень організації характеризується біологічним (тобто з участю живих організмів) колообігом речовин та єдиним потоком енергії, які забезпечують функціонування біосфери як єдиної цілісної системи.

 

Категория: Лекції з біології (для І курсу) | Добавил: Директор
Просмотров: 2409 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Меню сайта
навигация
Лекції з біології (для І курсу) [36]
лабораторные [9]
практические [5]
самостоятельная работа [9]
додаткові матеріали [1]
Форма входа

Поиск
Сайты WebGrup
Огромная коллекция мобильных фильмов + игры

Фильмы в мобильном формате мр4 320х240

Огромный мир полезных файлов - у нас есть все!

Развлекательный мобильный портал

Учим на отлично! - образовательный сайт

Онлайн-кинотеатр HD-фильмов

Реклама на сайтах WebGrup

Полезные ресурсы
Каркаралинский государственный природный национальный парк
Раслабся!
Общаемся
карта посетителей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


видео-онлайн

Гордон №322 Механизмы а...

00:40:10
0 0 0.0

Строение растительной к...

00:01:57
2 2 0.0

Генетическая инженерия ...

01:43:41
1 1 0.0
учебники
Загальна біологія 10 клас / Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцькій В.М. 

Німецька мова 10 клас Басай Н.П. 

Інформатика 10 клас Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько (Академічний рівень) 

Copyright MyCorp © 2017Конструктор сайтов - uCoz