Понедельник, 23.04.2018, 08:27
учим на отлично!
Главная » Файлы » Биология » Лекції з біології (для І курсу)

Біологія. Заняття 50. Тема: Узагальнення курсу
17.05.2016, 09:42

План:

1.         Основні властивості живих систем.

2.         Роль досягнень біології у забезпечення існування людства.

Література: Загальна біологія: Підруч. для 11 кл./ М.Є. Кучеренко та інш. 2006. с. 265-267

1.  Питання «що таке життя?» і «як воно виникло?» здав­на хвилювали вчених-біологів, філософів та широкі верстви населення. Незважаючи на бурхливий розви­ток біологічних наук, генної і клітинної інженерії, електронної мікроскопії та складної електронно-обчис­лювальної техніки, сутність життя все ще залишаєть­ся для людства загадкою. Сучасна наука нездатна штучно створити найпростіший живий організм, невідомі точні причини старіння і смерті, по­ходження життя тощо. Тому визначення життя досі має описовий характер і включає в себе перелік його основних форм і властивостей. Основні з них - такі.

1. Живі організми складаються з тих самих хімічних елементів, що й неживі тіла. На відміну від неживої природи, відсоткове співвідношення хімічних елементів в усіх живих істотах майже однако­ве. Чотири органогенні елементи (Карбон, Оксиген, Гідроген і Нітроген) становлять до 98% їхньої біомаси; приблизно 1,9% припадає на вісім інших макроеле­ментів (Фосфор, Сульфур, Хлор, Калій, Натрій, Кальцій, Магній, Ферум) і лише 0,1% - на частку хімічних елементів, які називають мікроелемента­ми (Алюміній, Купрум, Цинк, Молібден, Кобальт, Нікель, Стронцій, Йод тощо).

2. Живі істоти складаються переважно з високомолекулярних органічних сполук, основні се­ред них - білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи і ліпіди, та неорганічних речовин, виняткове значення се­ред яких має вода (вміст її може становити 60-90% їхньої біомаси).

3. Необхідною умовою існування біологічних си­стем є обмін речовинами та енергією з навко­лишнім середовищем. Два його боки - асиміляція і дисиміляція, взаємно врівноважуючись, забезпечують сталість складу і властивостей живих систем (гомео­стаз). Це є основою їхньої здатності до саморегуляції.

4. Жива матерія характеризується різними взаємопов'язаними рівнями організації: молеку­лярним, клітинним, організмовим, популяційно-видо­вим, біогеоценотичним і біосферним. Інтеграція взаємодій окремих складових кожного рівня змен­шується від нижчого до вищого.

5. Живій матерії притаманна дискретність. Це означає, що на будь-якому рівні її організації існу­ють структурні одиниці — молекули, клітини, організ­ми, популяції, види, біогеоценози.

6. Живі організми здатні до розмноження, ро­сту та індивідуального розвитку. Неперервність життя забезпечують життєві цикли. Всі нові клітини та організми утворюються, незважаючи на різно­манітність способів розмноження, лише з материнських клітин.

7. Спадкова інформація організмів (генотип) закодована у вигляді певної послідовності нуклеотидів молекул нуклеїнових кислот (ДНК чи вірусної РНК). Під час поділу в одних випадках вона повністю передається від материнської клітини дочірнім (мітотичний поділ), в інших — лише частко­во (мейотичний поділ).

8. Генотип реалізується у фенотипі під час матричного синтезу білків і може змінюва­тись унаслідок мутацій і рекомбінацій. Фено­тип формується унаслідок взаємодії генотипу з факторами довкілля.

9. Процеси життєдіяльності клітин відбува­ються в органелах, а у багатоклітинних орга­нізмів - ще в тканинах та органах. Усім живим істотам притаманна подразливість; функції більшості бага­токлітинних тварин регулюють нервова (в основі її діяль­ності — рефлекси), ендокринна (здійснює гуморальну регуляцію за допомогою біологічно активних речовин) та імунна системи. Вони підтримують їхній гомеостаз.

10. Еволюція - процес виникнення адаптацій організмів до зміни довкілля в послідовних ря­дах поколінь їхніх нащадків. Здатність організмів і надорганізмових систем пристосовуватись до змін се­редовища існування є показником їхньої екологічної пластичності. Елементарною одиницею еволюції є популяція, а її середовищем — біогеоценоз. Темпи ево­люції залежать від швидкості змін умов довкілля: вони різко зростають під час біогеоценотичних криз.

11. Біологічний прогрес будь-якого виду зале­жить від його здатності підтримувати густо­ту окремих популяцій на оптимальному для певного середовища існування рівні. Цим забез­печується гомеостаз популяцій. Вимирання або вижи­вання виду під час біогеоценотичних криз залежить від його здатності швидко пристосовуватись до змін довкілля (еволюційна пластичність). При цьому історичний час Існування як окремого виду, так І над-видових груп (родів, родин тощо) не залежить від сту­пеня його морфологічної складності та частоти змін поколінь.

12. Біопродуктивність і біорізноманітність біосфери в періоди між біогеоценотичними кри­зами е відносно стабільними показниками, їх визначають максимально можлива продуктивність автотрофів і повне засвоєння продуктів їхньої асимі­ляції в ланцюгах живлення гетеротрофів.

13. Живі системи всіх рівнів організації можуть нормально функціонувати лише за умови під­тримання їхнього гомеостазу. Порушення гомео­стазу хоча б на одному з цих рівнів призводить до пору­шення функціонування і всіх інших, пов'язаних із ним.

14. Найменш інтегровані і, відповідно, уразливі для зовнішніх впливів - популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації живої матерії. Зниження біорізноманіття призводить до дестабілізації біогеоценозів, руйнування ланцюгів живлення і, врешті-решт, спричиняє біогеоценотичні кризи. Це, у свою чергу, рано чи пізно призводить до кри­зи біосферної. Найзгубніше впливають на стабільність надорганізмових біологічних систем фактори, інтен­сивність дії яких неперіодичне змінюється або безмеж­но зростає, насамперед антропогенні.

Усі розділи біології в тому чи іншому ступені дослі­джують різні аспекти взаємодії живої матерії на різних рівнях її організації з довкіллям, тобто містять еле­менти екології. Але лише екологія вивчає надоргані­змові рівні організації життя в їхній взаємодії з неживою природою. Екологія має виняткове значен­ня у справі охорони навколишнього природного сере­довища як її біологічна основа.

2. Одне з важливих завдань біології — вивчення різнома­нітності живих істот, які населяють нашу планету. Вчені-систематики вважають, що досі невідомими науці залишаються не менш ніж мільйон нині існуючих видів. Для того, щоб відкрити новий для науки вид, необхідно бути висококваліфікованим фахівцем у галузі система­тики певної групи організмів, уміти збирати і вивчати тих чи інших істот, працювати з колекціями тощо. Для відкриттів такого роду не обов'язково їхати в екзотичні країни: лише з 1965 по 2000 р. на території України опи­сано понад 1000 нових для науки видів тварин (пере­важно безхребетних) і кілька сотень — рослин і грибів.

 

Категория: Лекції з біології (для І курсу) | Добавил: Директор
Просмотров: 917 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Меню сайта
навигация
Лекції з біології (для І курсу) [36]
лабораторные [9]
практические [5]
самостоятельная работа [9]
додаткові матеріали [1]
Форма входа

Поиск
Сайты WebGrup
Огромная коллекция мобильных фильмов + игры

Фильмы в мобильном формате мр4 320х240

Огромный мир полезных файлов - у нас есть все!

Развлекательный мобильный портал

Учим на отлично! - образовательный сайт

Онлайн-кинотеатр HD-фильмов

Реклама на сайтах WebGrup

Полезные ресурсы
Каркаралинский государственный природный национальный парк
Раслабся!
Общаемся
карта посетителей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


видео-онлайн
00:01:21

Форми біотичних відносин

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 0
  • Рейтинг: 0.0
00:04:32

Мейоз

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 0
  • Рейтинг: 0.0

Научфильм. Серия "Биология". Нервная клетка

  • Просмотры:
  • Всего комментариев: 1
  • Рейтинг: 0.0
учебники
Фізика 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчавчальних закладів 

Старова О. О. Алгебра та початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень. Серія «Мій конспект» 

Інформатика 10 клас Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько (Академічний рівень) 

Copyright MyCorp © 2018Конструктор сайтов - uCoz